Liên hệ

Tên:Trọng.NT
Email:trong.nt@pm3power.com.vn
sdt:0903022811
Nội dung:Tôi muốn mua 60 cuộn băng quấn Premtape Tropical- 100 mm wide 10 m roll , Vui lòng gửi bó giá giúp.

Thanks

Khách hàng liên hệ

error: Content is protected !!